Zoeken

Algemene Voorwaarden

1. Fair Wines is ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 243.65.002.

2. Het bezoekadres van Fair Wines is Boonsweg 13, 3297 LH Heinenoord. E-mail: info@fairwines.nl, tel.: 06-48378701

3. Het BTW nummer Fair Wines: NL1803.19.589B01.

4. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fair Wines. Afwijkingen zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn.

5. Fair Wines heeft te allen tijde het recht om deze voorwaarden te wijzigen.

6. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Fair Wines. Op verzoek wordt u een exemplaar toegezonden.

Minimum leeftijd

7. Fair Wines verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar. Door deze producten te bestellen, verklaart de consument dat hij of zij tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Aanbiedingen

8. Alle aanbiedingen van Fair Wines zijn vrijblijvend. Fair Wines behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn te allen tijde voorbehouden.

Garantie

9. Indien u niet tevreden bent over een wijn kunt u binnen 14 dagen na levering en na schriftelijke bevestiging door Fair Wines de niet aangebroken flessen, mits onbeschadigd, in goede staat en in de originele dozen, retourneren aan Fair Wines. De waarde van de geretourneerde artikelen wordt na ontvangst door Fair Wines aan u vergoed. U dient wel zelf zorg te dragen voor franco terugzending van de flessen.

Prijzen en condities

10. Alle op de website aangegeven prijzen zijn in euro's, inclusief accijns en exclusief BTW, maar – voor zover van toepassing - excl. bezorgkosten. Bezorgkosten worden in het winkelmandje duidelijk aangegeven.

11. Fair Wines verkoopt de wijnen uitsluitend per aangegeven eenheid. Het aantal flessen per eenheid wordt op de website aangegeven.

12. Betaling dient “on-line” te geschieden via Ideal of door overmaking van het orderbedrag op andere wijze. Betaling dient te geschieden voor de levering tenzij anders, schriftelijk is overeengekomen.

13. Na plaatsing van een order via de website ontvangt u een e-mail ter confirmatie van de bestelling op het door u opgegeven e-mail adres. Op verzoek zenden wij u een BTW-factuur toe.

14. Indien, bij een ander overeengekomen betalingsconditie de betalingstermijn wordt overschreden, is Fair Wines gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 4% per maand aan de afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt gerekend. Fair Wines zal bij overschrijding van de betalingstermijn een herinnering sturen. Indien de afnemer ook na het versturen van de herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Fair Wines het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-)kosten aan de afnemer in rekening te brengen.

Levering

15. Leveringen volgens de in de website genoemde voorwaarden zijn uitsluitend mogelijk binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden. Voor leveringen de Waddeneilanden en buiten Nederland kunt u contact met ons opnemen via info@fairwines.nl.

16. Fair Wines verstuurt de bestelling zodra van bericht van betaling ontvangen is. Dit neemt, afhankelijk van de gekozen betaalmethode, maximaal circa vijf werkdagen in beslag.

17. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn om enige reden door Fair Wines overschreden wordt, zal Fair Wines de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met Fair Wines te ontbinden, door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Fair Wines te melden. Eventueel voor deze opdracht reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vijftien werkdagen nadat Fair Wines het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, door Fair Wines teruggestort.

18. Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Fair Wines, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Fair Wines zijn voldaan.

19. Het risico tijdens het transport van de door de afnemer bestelde goederen is voor Fair Wines. Op het moment van aflevering, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Fair Wines kunnen worden uitgesloten.

Overmacht

20. Fair Wines is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

Klachten

21. De afnemer dient een klacht schriftelijk aan Fair Wines kenbaar te maken per e-mail, of fax. Fair Wines zal deze klacht zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en met de afnemer te corresponderen.

Bescherming persoonsgegevens

22. Door de afnemer bij opgave van een bestelling ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.

23. De aan Fair Wines verstrekte gegevens voor ontvangst van mailings zullen door Fair Wines niet aan derden verkocht of verhuurd worden. Indien u uit ons e-mail bestand verwijderd wenst te worden kunt u een e-mail versturen info@fairwines.nl waarna uw adres omgaand uit ons bestand verwijderd wordt.

24. Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Toepasselijk recht

26. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Fair Wines is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te Amsterdam.

Puttershoek, 03-05-2023